งานบริการ- ด้านปัญหาภาษีอากร

1.งานปัญหาการประเมินภาษีอากร การใช้สิทธิ์อุทธรณ์เพื่อ คัดค้านการประเมินภาษี

2.งานแก้ไขปัญหาศุลกากรจับสินค้าขณะสินค้านำเข้าหรือผ่านพิธีการศุลกากร

3.งานจัดอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาศุลกากร

ปัญหาศุลกากร จากประสบการณ์ด้านการศุลกากรปีพ.ศ.2532

และให้คำปรึกษาปัญหาคดีความต่างๆแก่ประชาชน

Tel:0898132099 ,Tel:0645653285 I/D Line:0898132099

We have licensed Lawyer, Customs Specialist,

 Thailand Notary Public Attorney.

เราคือทนายความผู้มีใบอนุญาตทนายความ

 ใบอนุญาตผู้ชำนาญการศุลกากร

ใบอนุญาตทนายความผู้รับรองเอกสารราชการ,

เอกสารส่วนบุคคล, เอกสารนิติกรรมสัญญา ฯลฯ

1.งานที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก

2.งานคืนเงินค่าภาษีอากร

2.1 ภาษีศุลกากร

2.2 ภาษีสรรพากร

2.3 ภาษีสรรพสามิตหรือภาษีอื่นๆ

3.งานวางแผนระบบภายในบริษัท

3.1 วางแผนการนำเข้า-ส่งออก

3.2 วางแผนการพิธีการทางศุลกากร

3.3 วางแผนปัญหาศุลกากร กัก-จับกุมสินค้านำเข้า-ส่งออก

3.4 วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภาษีศุลกากรย้อนหลัง

3.5 วางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

3.6 วางแผนการใช้พิกัดอัตราศุลกากร

Copyright © 2016 - 2022 www.ibct-th.com. All rights reserved.

TOP