Retroactive Customs Duties

and Taxes Issue

ปัญหาภาษีอากรย้อนหลัง

การเริ่มต้นธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ต้องให้ความสำคัญต่อกฎหมายศุลกากร ที่ควบคุมภาษีอากรศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก ภายใต้ระบบการบริหารความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงภาษีอากรศุลกากร กรมศุลกากรทำการตรวจสอบข้อมูลสินค้านำเข้า-ส่งออก เป็น 2 ช่วงระยะเวลา โดยที่ ระยะที่1 คือระยะเวลาที่สินค้าหรือของนำเข้ามาสำเร็จหรือขณะส่งออกสำเร็จโดยพนักงานศุลกากรทำการตรวจสอบในขณะผ่านพิธีการทางศุลกากร ส่วนระยะที่2 คือภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้าหรือของ ออกจากอารักขาของศุลกากรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือของส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว โดยที่พนักงานศุลกากรทำการตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนหลัง ดังนั้นผู้นำเข้าจึงต้องดำเนินการพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ลด หรือยกเว้นภาษีอากร , การใช้พิกัดอัตราอากรเป็นไปอย่างถูกต้อง , สินค้าได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือให้ส่งออกได้ตามกฎหมาย , สินค้าซื้อขายในราคาที่แท้จริง  ฯลฯ

ทำไมจึงต้องให้ความสำคัญต่อการแสดงข้อมูลต่อศุลกากรขณะผ่านพิธีการทางศุลกากรเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและละเอียดรอบคอบเพื่อการชำระภาษีอากรศุลกากรอย่างถูกต้องครบถ้วน เพราะสินค้าที่ชำระภาษีอากรในขณะผ่านพิธีการทางศุลกากรและได้ตรวจปล่อยสินค้าหรือของออกจากอารักขาของศุลกากรไปแล้ว มิได้หมายความว่าสินค้านั้นหรือของนั้นเป็นสินค้าหรือของที่ถูกต้องตามฎหมายศุลกากร จนกว่าสินค้านั้นหรือของนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบย้อนหลังโดยกรมศุลกากรจากหน่วยงานตรวจสอบย้อนหลังหรือเรียกว่าPost Audit  เมื่อกรมศุลกากรมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการไปพบหรือพนักงานศุลกากรนำทีมเข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ ผู้ประกอบการจึงต้องสอบให้ผ่านในด่านนี้ไปให้ได้ เพื่อธุรกิจเดินหน้าได้อย่างปลอดภัยภายใต้การวางแผนระบบธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            ท้ายสุดนี้ การให้ความสำคัญต่อการวางแผนระบบงานธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จำต้องใช้ความรู้ความชำนาญการทางกฎหมายศุลกากรเข้ามาบริหารจัดการ มิต้องรอให้สินค้าถูกกรมศุลกากรจับจนตกเป็นคดีศุลกากรแล้ว ต้องสูญเสียเงินไปกับค่าปรับตามกฎหมาย, การชดใช้เงินค่าอากรเพิ่มขึ้น, การชดใช้เงินเท่ากับราคาสินค้า และสูญเสียเวลาต่อสู้คดี ทั้งหมดนี้คือการสูญเสียที่มิอาจประเมินค่ามิได้ซึ่งไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจำต้องใช้ความระมัดระวังโดยการวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาทางศุลกากรจึงเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือหนทางที่ปลอดภัยที่สุด

To begin an importing and exporting business, it is critical to understand the Customs Act, which regulates taxes and duties on imported and exported goods. The Customs Department will inspect imported-exported goods in two periods under the Risk Management System for Avoiding Customs Duties: Period 1: During customs clearance, customs officers inspect goods that are completely imported or exported. Period 2 - The customs officer will inspect goods information retroactively after accepting goods from customs custody or after exporting goods. As a result, importers are able to conduct legal customs clearance, such as exercising taxation rights and benefits, duty and tax exemptions, proper use of tariff rates, permission to import or export goods legally, trading goods at actual price, and so on.

Why is it necessary to emphasize the significance of displaying information to customs officers during customs clearance? It is for the accuracy and care with which customs taxes and duties are paid, because it does not mean that goods released from customs custody with taxes and duties paid during customs clearance are legal under the Customs Act unless they are audited retrospectively by the Customs Department or after a Post Audit. When the Customs Department sends invitation letters to entrepreneurs or when customs officers take their team to inspect goods at entrepreneurs' places of business, entrepreneurs must pass this procedure in order to operate their businesses safely by planning business systems that are consistent with the Customs Act and related laws.

Finally, to emphasize work system planning of import-export business, it is necessary to use knowledge and expertise of Customs Act for management without being arrested by the Customs Department, resulting in financial loss as legal penalty, higher amount of duty fees, compensation equal to goods price, and time wasted on defending against prosecution. These are considered irreplaceable and unwelcome losses by anyone. As a result, in order to avoid problems with customs, it is necessary to plan business plans carefully in order to be consistent with and meet with laws. As a result, catching something early is the safest option.

Copyright © 2016 - 2022 www.ibct-th.com. All rights reserved.

TOP