คดีภาษี

1.1 คดีบริษัทเป็นโจทก์

- ฟ้องกรมศลุกากร

- ฟ้องกรมสรรพากร

- ฟ้องกรมสรรสามิต

เพื่อขอให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการประเมิน

1.2 คดีบริษัทถูกกรมศุลกากรฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าภาษีอากร

1.3 คดีบริษัทถูกกรมสรรพากรฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าภาษี

1.4 คดีบริษัทถูกกรมสรรสามิตฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าภาษี

 

งานทนายความ ว่าความในชั้นศาล

 

ปัญหาศุลกากร จากประสบการณ์ด้านการศุลกากรปีพ.ศ.2532

และให้คำปรึกษาปัญหาคดีความต่างๆแก่ประชาชน

Tel:0898132099 ,Tel:0645653285 I/D Line:0898132099

We have licensed Lawyer, Customs Specialist, Thailand Notary Public Attorney.

เราคือทนายความผู้มีใบอนุญาตทนายความ

 ใบอนุญาตผู้ชำนาญการศุลกากร

ใบอนุญาตทนายความผู้รับรองเอกสารราชการ,

เอกสารส่วนบุคคล, เอกสารนิติกรรมสัญญา ฯลฯ

งานบริการ

จัดทำนิติกรรมสัญญา

งานบริการ

ที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้ประกอบการ

คดีแพ่ง

คดีอาญา

คดีแพ่ง ทั่วไป

- คดีลูกหนี้ เจ้าหนี้ , คดีผิดสัญญาต่างๆ , คดีละเมิด
- คดีนิติบุคคล , คดีมรดก , คดีที่ดิน บ้าน คอนโด
- คดีแรงงาน นายจ้าง-ลูกจ้าง

Copyright © 2016 - 2022 www.ibct-th.com. All rights reserved.

TOP