logo-ibt-1      image009      image003

www.ibct-th.com

 

สัมมนา เรื่องที่ 1 ปัญหาพิกัดศุลกากร กับ ปัญหาระบบบัญชีธุรกิจการนำเข้า

เพื่อการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีภาษีศุลกากร

ระยะเวลา สัมมนา 2 วัน (9.00-16.00)

สถานฝึกอบรม-สัมมนาที่ KEEN CONFERENCESชั้น4 / PARADISE PARK ถนนศรีนครินทร์ข้างซีคอน

หรือ ที่สถานประกอบการของบริษัทท่าน สามารถเลือกสถานที่ได้เองตามสะดวก

แนวคิด

กรมศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีการนำเข้า-ส่งออก และอีกทั้งยังมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ การหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร จึงได้มีแผนการตรวจสอบในขณะผ่านพิธีการขณะมีการนำเข้า และตรวจสอบซ้ำอีกในอนาคต โดยส่งทีมงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการเพื่อค้นหาการกระทำความผิดที่เป็นสาเหตุให้เกิดชำระภาษีขาดและผลลัพธ์คือปัญหาภาษีศุลกากรย้อนหลังซึ่งได้สร้างความเจ็บปวดให้กับธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องหาเงินจำนวมหาศาล มาชำระภาษีย้อนหลัง จากผลการตรวจสอบของศุลกากรที่เป็นสาเหตุให้ค่าภาษีศุลกากรขาด คือปัญหาพิกัดศุลกากร (การใช้รหัสพิกัดผิดพลาด และ ใช้อัตราอากรเพื่อการคำนวณภาษีผิดพลาด) และ ปัญหาระบบบัญชี( เช่น การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร การเคลื่อนไหวในระบบการนำเข้า-ส่งออก ที่นักบัญชีกระทำการบันทึกบัญชีไปแล้วโดยไม่รู้ว่าเป็นการกระทำที่จะเกิดปัญหาทางศุลกากรในอนาคตหรือต้องตกเป็นคดีศุลกากรในอนาคต)

ปัญหาทางศุลกากรทำให้ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับความเสียหายเพราะการชำระภาษีศุลกากรย้อนหลังและค่าปรับภาษี

 

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ฟรี...หนังสือและเอกสารทางกฎหมายดังนี้

1)กฎหมายพิกัดศุลกากร

2)รหัสพิกัดและอัตราอากรศุลกากรฉบับปรับปรุงใหม่(CUSTOMS TARIFF CODE)ฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

3)คำอธิบายพิกัดศุลกากรฉบับภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาไทย(EN)

4)กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือควบคุม เพื่อนำมาอ้างอิงในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5) คำวินิจฉัยพิกัดศุลกากรโดยกรมศุลกากร

ปัญหาพิกัดศุลกากร

           ปัญหามีว่า ทำอย่างไร ชื่อสินค้า คำแปลสินค้าภาษาไทย กับการใช้รหัสพิกัดศุลกากร ต้องมีความหมายที่สอดคล้องถูกต้องตรงกันกับชื่อสินค้า+ของจริง??? ถ้าใช้รหัสพิกัดถูกต้อง ใช้อัตราอากรถูกต้อง=ชำระภาษีครบถ้วน แต่ถ้าไม่ถูกต้อง= เป็นผลให้ชำระภาษีเกิน ยกผลประโยชน์ให้รัฐไป แต่ถ้าเป็นผลทำให้ชำระภาษีขาด ต้องตกเป็นคดีภาษีศุลกากร ธุรกิจต้องชำระภาษีย้อนหลังอีกครั้งให้กับกรมศุลกากร+ค่าปรับภาษี

 

ปัญหาระบบบัญชีธุรกิจนำเข้า

ระบบบัญชีธุรกิจนำเข้า นักบัญชีจำเป็นต้องศึกษากฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องเพราะมีเงื่อนไขอีกหลายข้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวที่ผู้ขายกับผู้ซื้อที่มีธุรกรรมต่อกัน และธุรกรรมบางอย่างอาจจะมีผลทำให้เกิดภาษีศุลกากรย้อนหลังและตกเป็นคดีศุลกากรหากศุลกากรตรวจสอบพบในอนาคต และถ้าวันนี้รู้กฎหมาย วางแผนป้องกันและแก้ไขก่อนตกเป็นคดีภาษีศุลกากร

 

ติดต่อ K. Pat

รับเนื้อหาบรรยาย และ ราคาค่าสัมมนา

TEL : 089-8132099

E-Mail; [email protected]

โปรดแจ้งความต้องการของท่าน

1.ต้องการสัมมนาข้างนอกหรือในสถานประกอบการ

2.ต้องการส่งผู้เข้ารับสัมมนาจำนวนรวมกี่ท่าน

3.ท่านสามารถส่งผู้อื่น/เพื่อนทางการค้า ที่ไม่ใช่บริษัทของตนเองเข้าร่วมสัมมนาได้แต่ต้องแจ้งให้ทราบ

วิทยากร

อ.ธัญณภัสส์  ปัญญาดีวสุกุล (Lawyer / Notary Public / Customs Specialist)Experian 28 years

(ทนายความ / ทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสารราชการ-บุคคล และ ผู้ชำนาญการศุลกากร/ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)

(ประสบการณ์ด้านคดีศุลกากรและพิธีการศุลกากรเมื่อ พ.ศ.2532-ปัจจุบัน) (28ปี)

การศึกษา

ปริญญาโท สาขา การค้าระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี  สาขา นิติศาสตร์

ห้องอบรม-สัมมนา

Copyright © 2016 - 2021 www.ibct-th.com. All rights reserved. 

TOP