Illegal Goods Against Customs

สินค้าผิดกฎหมายศุลกากร

 

ปัญหาสินค้าที่ผิดกฎหมายศุลกากรหรือไม่ คงไม่มีใครที่อยากขายหรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายศุลกากร เพราะหากเจ้าพนักงานผู้ตรวจสอบเจอแล้ว มีอำนาจยึดสินค้าหรือของนั้นเพื่อดำเนินคดีได้ตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สินค้าหรือของที่ผิดกฎหมายศุลกากร ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี้

สินค้ากลุ่มที่1 คือสินค้าที่ซื้อมาจากผู้ขายที่อยู่ภายในประเทศไทย และนำสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ โดยที่สินค้าเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากว่า เป็นสินค้าที่ทราบหรือพิสูจน์ได้ว่าผลิตมาจากต่างประเทศ และไม่ทราบได้ว่าผู้ขายได้จัดการนำสินค้านั้นผ่านพิธีการทางศุลกากรมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นปัญหาที่สำคัญ และได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ขายจะต้องพูดความจริงให้แก่ผู้ซื้อรับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ต้น หากสินค้านั้นถูกต้องตามกฎหมายศุลกากร ผู้ขายควรแจ้งให้ผู้ซื้อทราบและออกใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์หรือถูกต้องตามกฎหมายโดยควรระบุรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน แต่บ่อยครั้งที่ผู้ซื้อมารู้ความจริงว่าเป็นสินค้ามิได้ผ่านศุลกากรมาโดยถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรเมื่อสินค้าถูกเจ้าหน้าที่จับสินค้าและดำเนินคดีตามกฎหมาย

สินค้ากลุ่มที่2 คือสินค้าที่นำเข้ามาโดยผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องเพราะมีปัญหาว่าปริมาณที่แท้จริงนั้นมีปริมาณเกินกว่าปริมาณที่แจ้งแก่กรมศุลกากรจึงมิได้ชำระภาษีอากรสำหรับสินค้าที่มีปริมาณเกินดังกล่าว ส่วนที่เกินนี้เรียกว่าสินค้าหนีศุลกากรเพราะมิได้แจ้งปริมาณที่เกินนี้เพื่อผ่านพิธีการทางศุลกากรจึงมีเจตนาที่จะหนีศุลกากร

สินค้ากลุ่มที่3 คือสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่ควบคุมการนำเข้าเพื่อให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ แต่พบว่าเข้ามาโดยมิได้มีเอกสารอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้กลายเป็นสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าเป็นสินค้าที่ควบคุมโดยหน่วยงานราชการใดหรือไม่ หากไม่แน่ใจควรที่จะเดินเข้าไปถามหน่วยงานราชการนั้นเพื่อสอบถามโดยตรงถึงเงื่อนไขการนำเข้า-ส่งออก

 

Regarding the issue of legal goods against the Customs Act, no one may want to sell or distribute any illegal goods against the Customs Act because those goods may be seized by customs officers for prosecution under the Customs Act or related laws. Illegal goods against Customs Acts classified as risky can be divided into 3 groups:

Group 1: This group consists of goods purchased from domestic sellers who deliver domestic goods to purchasers, and those goods are classified as risky goods if they are acknowledged or can be proven to be manufactured from overseas without acknowledgment of whether or not they pass customs clearance legally. As a result, it becomes a significant issue, and it is highly anticipated that sellers must tell the truth to purchasers in order to prepare for readiness. If those goods are legal under the Customs Act, sellers must notify purchasers and issue a valid or legal receipt with specifications on the complete details of the goods. However, when those goods are seized by customs officers and they are prosecuted, purchasers frequently learn the truth that they did not pass customs clearance legally.

Group 2: This group includes imported goods that have passed customs clearance but are still illegal because the actual quantity is greater than the quantity reported to the Customs Department; as a result, taxes and duties on the excess amount are not paid. These excess goods are referred to as smuggled goods. Because such a large quantity of goods is not reported for customs clearance, it is regarded as tax evasion.

Group 3: This group includes goods that must be approved by government agencies in charge of importation. However, those goods were discovered to be imported without a license, and as a result, they became prohibited goods in the Kingdom of Thailand. As a result, it is critical to investigate whether our goods are under the control of any government agency. If you are unsure, you should contact a government agency directly to obtain information on import and export conditions.

Copyright © 2016 - 2022 www.ibct-th.com. All rights reserved.

TOP