LAWYER AND

CUSTOMS  SPECIALIST

image003

Consultant for Import-Export Business

(The Customs specialist have  experience in the Customs job and tax-litigation in1989 – present)

Customs Law - Tax Litigation

Customs tax retroactive problems

Customs arrested the product Import-Export

งานทนายความ และผู้ชำนาญการศุลกากร

image009

ผู้ชำนาญการศุลกากร ประสบการณ์ด้านคดีศุลกากรและพิธีการศุลกากร เมื่อ พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน

  • จัดการแก้ไขปัญหาคดีภาษีศุลกากร

*ฐานลักลอบ  *ฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร

  • วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภาษีศุลกากรย้อนหลังให้กับ ธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก
  • ปัญหาสินค้าถูกศุลกากรจับ
  • ปัญหาการไม่ได้ชำระภาษีตามกฎหมายอื่นๆ
  • ปัญหาพิกัดศุลกากรอัตราอากรศุลกากร
  • ปัญหาราคา ว่าด้วยกฎหมายราคา(GATT)
  • ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพื่อการขอรับลดหรือยกเว้นอัตราอากร
  • ป้องกันปัญหาทางศุลกากรก่อนตกเป็นคดีศุลกากร
  • จัดอบรม สัมมนา ให้กับบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ให้ความรู้ด้านกฎหมายศุลกากร กฎระเบียบ ข้อบังคับ และรวมไปถึงกฎหมายที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เพื่อการนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนงานภายใต้การหยุดการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งเป็นสาเหตุของการตกเป็นคดีศุลกากร

Copyright © 2016 - 2021 www.ibct-th.com. All rights reserved. 

TOP